<li>Korekta raportu EBI nr 2/2024 dot. uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2024 roku 07.03.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216940&title=Korekta+raportu+EBI+nr+2%2F2024+dot.+uchwa%C5%82+podj%C4%99tych+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+26+stycznia+2024+roku+

 

<li>Powołanie Członka Zarządu Spółki 29.02.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216813&title=Powo%C5%82anie+Cz%C5%82onka+Zarz%C4%85du+Sp%C3%B3%C5%82ki+

 

<li>Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu 29.02.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216812&title=Rezygnacja+z+pe%C5%82nienia+funkcji+Cz%C5%82onka+Zarz%C4%85du+Sp%C3%B3%C5%82ki+

 

<li>Aktualizacja informacji dotyczących obligacji serii N 29.02.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216811&title=Aktualizacja+informacji+dotycz%C4%85cych+obligacji+serii+N

 

<li>Pozytywna ocena z badania tacek z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag i PC/Si 29.02.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216789&title=Pozytywna+ocena+z+badania+tacek+z+polimeru+nie+biodegradowalnego+PC%2FAg+i+PC%2FSi

 

<li>Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023 i 2024 26.02.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216717&title=Podpisanie+umowy+z+firm%C4%85+audytorsk%C4%85+na+badanie+sprawozdania+finansowego+Emitenta+za+lata+2023+i+2024.

 

<li>Podsumowanie i aktualizacja informacji dotyczącej obligacji serii M, N, O, R i S 12.02.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216242&title=Podsumowanie+i+aktualizacja+informacji+dotycz%C4%85cej+obligacji+serii+M%2C+N%2C+O%2C+R+i+S+wyemitowanych+przez+Emitenta

<li>Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2024 roku 26.01.2024 r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215867&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+26+stycznia+2024+roku

 

<li>Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2024 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosach 26.01.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215866&title=Wykaz+akcjonariuszy+uczestnicz%C4%85cych+w+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+26+stycznia+2024+r.%2C+posiadaj%C4%85cych+powy%C5%BCej+5%25+udzia%C5%82u+w+g%C5%82osach

 

<li>Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 09.01.2024r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215348&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+roku+2024

 

<li>Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r., posiadających powyżej 5% udziału w głosachWykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28.12.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215124&title=Wykaz+akcjonariuszy+uczestnicz%C4%85cych+w+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+28+grudnia+2023+r.%2C+posiadaj%C4%85cych+powy%C5%BCej+5%25+udzia%C5%82u+w+g%C5%82osachWykaz+akcjonariuszy+uczestnicz%C4%85cych+w+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu

 

<li>Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku 28.12.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215121&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+28+grudnia+2023+roku

<li>Niedojście do skutku emisji akcji serii L 16.11.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=214201&title=Niedoj%C5%9Bcie+do+skutku+emisji+akcji+serii+L

 

<li>Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian statutu Spółki 21.10.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=213348&title=Rejestracja+przez+s%C4%85d+rejestrowy+zmian+statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki+

 

<li>Zawarcie umowy licencyjnej LAUREN PESO POLSKA S.A. 22.08.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=212119&title=Zawarcie+umowy+licencyjnej

 

Zakończenie subskrypcji akcji serii K 21.07.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=211169&title=Zako%C5%84czenie+subskrypcji+akcji+serii+K

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r 03.07.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210643&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+30+czerwca+2023+r.

 

<li>Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku 30.06.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210547&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+30+czerwca+2023+roku

<li>Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22.06.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=209838&title=Rejestracja+przez+S%C4%85d+po%C5%82%C4%85czenia+Emitenta+jako+sp%C3%B3%C5%82ki+przejmuj%C4%85cej+ze+sp%C3%B3%C5%82k%C4%85+zale%C5%BCn%C4%85+Polymertech+sp%C3%B3%C5%82ka+z+ograniczon%C4%85+odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85

 

<li>Zmiana adresu siedziby Emitenta 23.05.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=208313&title=Zmiana+adresu+siedziby+Emitenta

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 maja 2023 r. 12.05.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207706&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Emitenta%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+9+maja+2023+r.

 

<li>Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2023 roku 09.05.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207556&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+9+maja+2023+roku

 

<li>Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego 18.04.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207132&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego+Emitenta+w+granicach+kapita%C5%82u+docelowego

 

<li>Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o. 17.04.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207098&title=Drugie+zawiadomienie+o+zamiarze+po%C5%82%C4%85czenia+Lauren+Peso+Polska+S.A.+ze+sp%C3%B3%C5%82k%C4%85+zale%C5%BCn%C4%85%2C+tj.+Polymertech+sp.+z+o.o.

 

<li>Zawarcie umowy o wykonanie pracy naukowo-badawczej przez spółkę zależną od Emitenta – Polymertech sp. z o.o. 13.04.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207012&title=Zawarcie+umowy+o+wykonanie+pracy+naukowo-badawczej+przez+sp%C3%B3%C5%82k%C4%99+zale%C5%BCn%C4%85+od+%0AEmitenta+-+Polymertech+sp.+z+o.o.

 

<li>Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o. 31.03.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206801&title=Pierwsze+zawiadomienie+o+zamiarze+po%C5%82%C4%85czenia+Lauren+Peso+Polska+S.A.+ze+sp%C3%B3%C5%82k%C4%85+zale%C5%BCn%C4%85%2C+tj.+Polymertech+sp.+z+o.o.

 

<li>Sprostowanie oczywistej omyłki uzgodnionego planu połączenia Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o. 31.03.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206773&title=Sprostowanie+oczywistej+omy%C5%82ki+uzgodnionego+planu+po%C5%82%C4%85czenia+Lauren+Peso+Polska+S.A.+z+Polymertech+sp.+z+o.o.

 

<li>Uzgodnienie planu połączenia Lauren Peso Polska S.A. z Polymertech sp. z o.o. 30.03.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206726&title=Uzgodnienie+planu+po%C5%82%C4%85czenia+Lauren+Peso+Polska+S.A.+z+Polymertech+sp.+z+o.o.

 

<li>Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego 29.03.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206705&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego+Emitenta+w+granicach+kapita%C5%82u+docelowego

 

<li>Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 16.01.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=204507&title=+Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+roku+2023

 

<li>Zmiana stanu posiadania – korekta zawiadomienia opublikowanego raportem bieżącym ESPI nr 7/2022 10.01.2023r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=204326&title=Zmiana+stanu+posiadania+-+korekta+zawiadomienia+opublikowanego+raportem+bie%C5%BC%C4%85cym+ESPI+nr+7%2F2022

 

<li>Rejestracja przez Sąd zmian statutu 30.11.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=203276&title=Rejestracja+przez+S%C4%85d+zmian+statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki

 

<li>Powołanie Członka Zarządu 30.09.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201631&title=Powo%C5%82anie+Cz%C5%82onka+Zarz%C4%85du+

<li>Wprowadzenie produktu produkowanego przez spółkę zależną od Emitenta 28.09.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201523&title=Wprowadzenie+produktu+produkowanego+przez+sp%C3%B3%C5%82k%C4%99+zale%C5%BCn%C4%85+od+Emitenta+do+sprzeda%C5%BCy

 

<li>Zakończenie subskrypcji akcji serii J 19.09.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201365&title=Zako%C5%84czenie+subskrypcji+akcji+serii+J

 

<li>Zmiana stanu posiadania 05.09.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201117&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Zmiana stanu posiadania 01.09.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201056&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Zmiana stanu posiadania 31.08.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201023&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Rejestracja przez Sąd zmian statutu 29.08.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=200964&title=Rejestracja+przez+S%C4%85d+zmian+statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki

 

<li>Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii R 02.08.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=200087&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowy+wykup+oraz+aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+R+

 

 

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 06.07.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199504&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Życiorysy członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna 06.07.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199503&title=%C5%BByciorysy+cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Lauren+Peso+Polska+sp%C3%B3%C5%82ka+akcyjna

 

<li>Życiorysy Członków Rady Nadzorczej 04.07.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199428&title=%C5%BByciorysy+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Lauren+Peso+Polska+S.A.

 

<li>Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 01.07.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199428&title=%C5%BByciorysy+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Lauren+Peso+Polska+S.A.

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 01.07.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199251&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5+%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Emitenta%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+z+dnia+30+czerwca+2022+r.

 

<li>Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej 30.06.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199199&title=Odwo%C5%82anie+oraz+powo%C5%82anie+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Lauren+Peso+Polska+Sp%C3%B3%C5%82ka+Akcyjna

 

<li>Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199195&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Lauren+Peso+Polska+S.A.+w+dniu+30+czerwca+2022+roku

<li>Zakończenie subskrypcji akcji serii I 11.04.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=195249&title=Zako%C5%84czenie+subskrypcji+akcji+serii+I

 

<li>Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego 04.04.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=195077&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego+Emitenta+w+granicach+kapita%C5%82u+docelowego

 

<li>Nabycie 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o 29.03.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194895&title=Nabycie+100+proc.+udzia%C5%82%C3%B3w+Polymertech+sp.+z+o.o.+z+siedzib%C4%85+w+Chorzowie

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 10.01.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=192244&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+roku+2022

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 r. 04.01.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=192138&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5+%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Emitenta%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+28+grudnia+2021+r.

 

<li>Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii N 03.01.2022r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=192089&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowy+wykup+oraz+aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+N

 

<li>Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 grudnia 2021 roku 28.12.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=191939&title=Tre%C5%9B%C4%87+uchwa%C5%82+podj%C4%99tych+przez+Nadzwyczajne+Walne+Zgromadzenie+Emitenta+w+dniu+28+grudnia+2021+roku

<li>Podjęcie decyzji w sprawie połączenia Emitenta z Polymertech sp. z o.o. 28.10.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=187143&title=Podj%C4%99cie+decyzji+w+sprawie+po%C5%82%C4%85czenia+Emitenta+z+Polymertech+sp.+z+o.o.

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk 13.10.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186690&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G 13.10.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186689&title=Zawarcie+aneksu+nr+1+do+umowy+o+wprowadzenie+akcji+serii+F+i+akcji+serii+G+Sp%C3%B3%C5%82ki+obrotu+w+alternatywnym+systemie+obrotu

 

<li>Zmiana stanu posiadania 22.09.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186030&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Aktualizacja informacji dot. obligacji serii M 01.09.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185536&title=Aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+M

 

<li>Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym 31.08.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185499&title=Ponowna+zmiana+terminu+zako%C5%84czeniu+rozm%C3%B3w+w+zakresie+obj%C4%99tym+listem+intencyjnym

 

<li>Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym 30.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184488&title=Zmiana+terminu+zako%C5%84czeniu+rozm%C3%B3w+w+zakresie+obj%C4%99tym+listem+intencyjnym

 

 

<li>Korekta raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 21 maja 2021 roku 30.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184487&title=Korekta+raportu+ESPI+nr+13%2F2021+z+dnia+21+maja+2021+roku

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk 30.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184477&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii S 30.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184476&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowy+wykup+oraz+aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+S

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2021 06.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183815&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5+%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Emitenta%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+z+dnia+30+czerwca+2021+r.

 

<li>Życiorysy członków Rady Nadzorczej 02.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183723&title=%C5%BByciorysy+cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Lauren+Peso+Polska+sp%C3%B3%C5%82ka+akcyjna

 

<li>Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję 01.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183721&title=Powo%C5%82anie+Prezesa+Zarz%C4%85du+na+kolejn%C4%85+kadencj%C4%99

 

<li>Powołanie Członków Rady Nadzorczej 01.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183605&title=Powo%C5%82anie+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Rady+Nadzorczej+Lauren+Peso+Polska+sp%C3%B3%C5%82ka+akcyjna

<li>Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku 01.07.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183604&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Lauren+Peso+Polska+S.A.+w+dniu+30+czerwca+2021+roku

 

<li>Podpisanie listu intencyjnego w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków połączenia 21.05.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=181116&title=Podpisanie+listu+intencyjnego+w+zwi%C4%85zku+z+prowadzonymi+negocjacjami+dot.+mo%C5%BCliwo%C5%9Bci+i+warun-k%C3%B3w+po%C5%82%C4%85czenia

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk 14.05.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180632&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii O 14.05.2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180630&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowy+wykup+oraz+aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+O

 

<li>Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii N 14.05.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180628&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowy+wykup+oraz+aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+N

 

<li>Częściowy wykup obligacji serii M 14.05.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180627&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowy+wykup+obligacji+serii+M+

 

<li>Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki 06.05.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180300&title=Rejestracja+przez+S%C4%85d+zmian+statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki

<li>Rozpoczęcie negocjacji dot. możliwości i warunków połączenia 15.04.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179715&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji+dot.+mo%C5%BCliwo%C5%9Bci+i+warunk%C3%B3w+po%C5%82%C4%85czenia

 

<li>Zawarcie istotnych umów na świadczenie usług szkoleniowych- doradczych 15.04.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179708&title=Zawarcie+istotnych+um%C3%B3w+na+%C5%9Bwiadczenie+us%C5%82ug+szkoleniowych-+doradczych

 

<li>Zakończenie subskrypcji akcji serii H 03.03.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178404&title=Zako%C5%84czenie+subskrypcji+akcji+serii+H

 

<li>Aktualizacja strategii działalności Emitenta na przyszłe lata 03.03.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178400&title=Aktualizacja+strategii+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+Emitenta+na+przysz%C5%82e+lata

 

<li>Aktualizacja informacji dot. raportu bieżącego ESPI nr 1/2020 r 03.03.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178399&title=Aktualizacja+informacji+dot.+raportu+bie%C5%BC%C4%85cego+ESPI+nr+1%2F2020+r.

 

<li>Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego 03.03.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178398&title=Informacja+o+z%C5%82ozenie+wniosku+przez+Lauren+Peso+Polska+S.A.+na+realizacj%C4%99+projektu+dofinasowanego+LAUREN+PESO+POLSKA+S.A.

 

<li>Powołanie Prezesa Zarządu 19.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178102&title=Powo%C5%82anie+Prezesa+Zarz%C4%85du+

<li>Powołanie członka Rady Nadzorczej 19.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178101&title=Powo%C5%82anie+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej+

 

<li>Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 19.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178100&title=Rezygnacja+z+pe%C5%82nienia+funkcji+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej

 

<li>Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 19.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178099&title=Rezygnacja+z+pe%C5%82nienia+funkcji+Prezesa+Zarz%C4%85du

 

<li>Rozpoczęcie negocjacji na sprzedaż granulatu bakteriostatycznego 12.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177621&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji+na+sprzeda%C5%BC+granulatu+bakteriostatycznego

 

<li>Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego 08.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177444&title=Podj%C4%99cie+przez+Zarz%C4%85d+Emitenta+uchwa%C5%82y+w+sprawie+podwy%C5%BCszenia+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego+Emitenta+w+granicach+kapita%C5%82u+docelowego+

 

<li>Rozpoczęcie negocjacji 05.02.2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177387&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji

 

<li>Zawarcie 2 istotnych umów na świadczenie usług szkoleniowych- doradczych 04.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177344&title=Zawarcie+2+istotnych+um%C3%B3w+na+%C5%9Bwiadczenie+us%C5%82ug+szkoleniowych-+doradczych

 

<li>Informacja dotycząca dofinansowania, o którym mowa w raporcie ESPI 17/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 03.02.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177334&title=Informacja+dotycz%C4%85ca+dofinansowania%2C+o+kt%C3%B3rym+mowa+w+raporcie+ESPI+17%2F2017+z+dnia+29+sierpnia+2017+r.

 

<li>Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w raporcie ESPI 11/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. 03.03.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=177333&title=Aktualizacja+informacji+dotycz%C4%85cej+wniosku+o+dofinansowanie%2C+o+kt%C3%B3rym+mowa+w+raporcie+ESPI+11%2F2020+z+dnia+28+kwietnia+2020+r.

 

<li>Zmiana stanu posiadania 06.01.2021r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=175900&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) 23.12.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=175470&title=Pi%C4%85te+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji+niezdematerializowanych

 

<li>Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji 01.12.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=174575&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowe+zako%C5%84czenie+negocjacji+oraz+zawarcie+umowy+dystrybucji

 

<li>Realizacja istotnego zamówienia pod marką Divide 27.11.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=174447&title=Realizacja+istotnego+zam%C3%B3wienia+pod+mark%C4%85+Divide

 

<li>Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) 26.11.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=174390&title=Czwarte+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji+niezdematerializowanych

<li>Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) 09.11.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=173290&title=Trzecie+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji+niezdematerializowanych

 

<li>Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) 20.10.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=172508&title=Drugie+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji+niezdematerializowanych

 

<li>Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji niewyłącznej 01.10.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171755&title=Zako%C5%84czenie+negocjacji+oraz+zawarcie+umowy+dystrybucji+niewy%C5%82%C4%85cznej

 

<li>Zakończenie negocjacji z brokerem technologii 30.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171681&title=Zako%C5%84czenie+negocjacji+z+brokerem+technologii

 

<li>Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) 30.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171676&title=Pierwsze+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji+niezdematerializowanych

 

<li>Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku 29.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171553&title=Korekta+raportu+okresowego+za+II+kwarta%C5%82+2020+roku

 

 

 

<li>Komentarz Emitenta dotyczący zakwalifikowania akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert 29.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171556&title=%3A+Komentarz+Emitenta+dotycz%C4%85cy+zakwalifikowania+akcji+Emitenta+do+segmentu+NewConnect+Alert

 

 

<li>Rozpoczęcie negocjacji z producentem przyłbic ochronnych przenośnych oraz podręcznych aparatów tlenowych 25.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171411&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji+z+producentem+przy%C5%82bic+ochronnych+przeno%C5%9Bnych+oraz+podr%C4%99cznych+aparat%C3%B3w+tlenowych

 

<li>Rozpoczęcie negocjacji z producentem jednorazowych maseczek ochronnych 24.09.2020r.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171363&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji+z+producentem+jednorazowych+maseczek+ochronnych

 

<li>Zakończenie subskrypcji akcji serii G 24.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171393&title=Zako%C5%84czenie+subskrypcji+akcji+serii+G

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 28 sierpnia 2020 r. 04.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170715&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5+%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Emitenta%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+z+dnia+28+sierpnia+2020+r.

 

<li>Częściowe zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy licencyjnej 01.09.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170540&title=Cz%C4%99%C5%9Bciowe+zako%C5%84czenie+negocjacji+oraz+zawarcie+umowy+licencyjnej

 

<li>Zmiana stanu posiadania 31.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170516&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Zmiana stanu posiadania 31.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170503&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Zmiana stanu posiadania 30.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170412&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 30.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170552&title=Informacja+o+transakcjach+wykonywanych+przez+osoby+pe%C5%82ni%C4%85ce+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze

 

<li>Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2020 roku 28.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170368&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Lauren+Peso+Polska+S.A.+w+dniu+28+czerwca+2020+roku

 

<li>Zmiana stanu posiadania 21.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170073&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Zawarcie listu intencyjnego z właścicielem technologii 07.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169286&title=Zawarcie+listu+intencyjnego+z+w%C5%82a%C5%9Bcicielem+technologii

 

<li>Zmiana stanu posiadania 3.08.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169064&title=Zmiana+stanu+posiadania

<li>Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu Spółki 31.07.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168943&title=Rejestracja+przez+S%C4%85d+zmiany+wysoko%C5%9Bci+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego+oraz+zmian+statutu+Sp%C3%B3%C5%82ki

 

<li>Powołanie członka Rady Nadzorczej 13.07.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=168076&title=Powo%C5%82anie+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej+

 

<li>Informacja o złożeniu dwóch wniosków przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektów dofinansowanych na łączna kwotę 1 715 265,94 PLN 01.07.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=167639&title=Informacja+o+z%C5%82o%C5%BCeniu+dw%C3%B3ch+wniosk%C3%B3w+przez+Lauren+Peso+Polska+S.A.+na+realizacj%C4%99+projekt%C3%B3w+dofinansowanych+na+%C5%82%C4%85czna+kwot%C4%99+1+715+265%2C94+PLN

 

<li>Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego 24.06.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=167054&title=Informacja+o+z%C5%82ozenie+wniosku+przez+Lauren+Peso+Polska+S.A.+na+realizacj%C4%99+projektu+dofinasowanego+LAUREN+PESO+POLSKA+S.A.

 

<li>Zmiana stanu posiadania 05.06.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=166297&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji akcji serii F 05.06.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=166298&title=Korekta+raportu+dot.+zako%C5%84czenia+subskrypcji+akcji+serii+F

 

<li>Rozpoczęcie negocjacji z właścicielem technologii 02.06.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=166085&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji+z+w%C5%82a%C5%9Bcicielem+technologii

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 28.05.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=165833&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+Sp%C3%B3%C5%82ek+Notowanych+na+NewConnect

 

<li>Rozpoczęcie negocjacji z brokerem technologii 21.05.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=165530&title=Rozpocz%C4%99cie+negocjacji+z+brokerem+technologii

 

<li>Zakończenie subskrypcji akcji serii F 19.05.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=165454&title=Zako%C5%84czenie+subskrypcji+akcji+serii+F

 

<li>Podpisanie umowy związku poszerzeniem oferty usług 14.05.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=165080&title=Podpisanie+umowy+zwi%C4%85zku+poszerzeniem+oferty+us%C5%82ug

 

<li>Rozpoczęcie przez Emitenta działalności w branży medycznej 06.05.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164729&title=Rozpocz%C4%99cie+przez+Emitenta+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+w+bran%C5%BCy+medycznej

 

<li>Informacja o złożenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego 06.05.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164722&title=Informacja+o+z%C5%82ozenie+wniosku+przez+Lauren+Peso+Polska+S.A.+na+realizacj%C4%99+projektu+dofinasowanego+LAUREN+PESO+POLSKA+S.A.

 

<li>Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego 28.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164475&title=Informacja+o+z%C5%82ozenie+wniosku+przez+Lauren+Peso+Polska+S.A.+na+realizacj%C4%99+projektu+dofinasowanego

<li>Rozszerzenie działalności podstawowej Emitenta, a także informacja na temat strategii Emitenta na przyszłe lata 22.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164328&title=Rozszerzenie+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+podstawowej+Emitenta%2C+a+tak%C5%BCe+informacja+na+temat+strategii+Emitenta+na+przysz%C5%82e+lata

 

<li>Aktualizacja informacji dot. wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową 20.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164275&title=Aktualizacja+informacji+dot.+wp%C5%82ywu+koronawirusa+COVID-19+na+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+operacyjn%C4%85+i+finansow%C4%85+Emitenta

 

<li>Zmiana stanu posiadania 20.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164270&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Zmiana stanu posiadania 16.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164166&title=Zmiana+stanu+posiadania

 

<li>Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 16.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164164&title=Informacja+o+transakcjach+wykonywanych+przez+osoby+pe%C5%82ni%C4%85ce+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2020 roku 09.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164011&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5+%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu%2C+kt%C3%B3re+odby%C5%82o+si%C4%99+w+dniu+9+kwietnia+2020+roku

 

 

<li>Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 roku – wraz z załącznikiem 09.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164009&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+9+kwietnia+2020+roku+-+wraz+z+za%C5%82%C4%85cznikiem

 

<li>Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 roku 09.04.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164007&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+9+kwietnia+2020+roku+

 

<li>Aktualizacja informacji dot. wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową 31.03.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163710&title=Aktualizacja+informacji+dot.+wp%C5%82ywu+koronawirusa+COVID-19+na+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+operacyjn%C4%85+i+finansow%C4%85+Emitenta

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 16.03.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163172&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Aktualizacja informacji dot. obligacji serii M 16.03.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163171&title=Aktualizacja+informacji+dot.+obligacji+serii+M

 

<li>Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową 17.03.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163192&title=Wp%C5%82yw+koronawirusa+COVID-19+na+dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+operacyjn%C4%85+i+finansow%C4%85+Emitenta

 

 

<li>Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego 14.01.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=161160&title=Podpisanie+umowy+z+podmiotem+uprawnionym+do+badania+sprawozda%C5%84+finansowych+na+badanie+sprawozdania+finansowego+Emitenta+

 

<li>Złożenie przez Emitenta wniosku w sprawie ubiegania się o dofinasowanie 07.01.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=160931&title=Z%C5%82o%C5%BCenie+przez+Emitenta+wniosku+w+sprawie+ubiegania+si%C4%99+o+dofinasowanie

 

<li>Uzyskanie informacji dotyczącej negatywnej oceny kontroli trwałości zrealizowanego przez Emitenta projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B 07.01.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=160930&title=Uzyskanie+informacji+dotycz%C4%85cej+negatywnej+oceny+kontroli+trwa%C5%82o%C5%9Bci+zrealizowanego+przez+Emitenta+projektu+w+ramach+Programu+Operacyjnego+Innowacyjna+Gospodarka%2C+Dzia%C5%82anie+8.2.+Wspieranie+wdra%C5%BCanie+elektronicznego+biznesu+typu+B2B

 

<li>Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku 07.01.2020r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=160913&title=Harmonogram+przekazywania+raport%C3%B3w+okresowych+w+2020+roku

 

<li>Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 31.12.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=160851&title=Rezygnacja+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej

 

<li>Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej 02.12.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=160010&title=%C5%BByciorys+zawodowy+Cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej

 

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 10.10.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=158429&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Podsumowanie dotyczące obligacji wyemitowanych przez Emitenta 10.10.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=158428&title=Podsumowanie+dotycz%C4%85ce+obligacji+wyemitowanych+przez+Emitenta

 

<li>Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 02.10.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=158250&title=Incydentalne+naruszenie+Dobrych+Praktyk+sp%C3%B3%C5%82ek+notowanych+na+NewConnect

 

<li>Odwołanie członka Rady Nadzorczej 02.10.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=158249&title=Odwo%C5%82anie+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej+

 

<li>Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta 02.10.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=158248&title=Rejestracja+przez+S%C4%85d+zmian+Statutu+Emitenta

 

<li>Informacja o złożeniu projektu na działania doradcze na kwotę 3 327 461,81 PLN 28.08.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=157443&title=Informacja+o+z%C5%82o%C5%BCeniu+projektu+na+dzia%C5%82ania+doradcze+na+kwot%C4%99+3+327+461%2C81+PLN+

 

<li>Korekta raportu rocznego za rok 2018 20.08.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=157285&title=Korekta+raportu+rocznego+za+rok+2018

 

 

<li>Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 kwietnia 2019 roku 18.04.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=151805&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+z+dnia+18+kwietniaia+2019+roku

 

<li>Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2019 18.04.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=151806&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+Akcjonariuszy+w+dniu+18+kwietnia+2019+r.

 

<li>Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 02.04.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=151341&title=Zawarcie+umowy+o+wprowadzenie+akcji+serii+A+Sp%C3%B3%C5%82ki+do+obrotu+w+alternatywnym+systemie+obrotu+rynek+NewConnect

 

<li>Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku 07.01.2019r

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=148478&title=Korekta+raportu+bie%C5%BC%C4%85cego+ESPI+nr+9%2F2018+z+dnia+12+grudnia+2018+roku