Kodeks Postępowania Administracyjnego

Cel szkolenia:

 • Kodeks postępowania administracyjnego- wprowadzenie

 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich praktyczne zastosowanie w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, najczęstsze uchybienia-przykłady, jak uniknąć wady decyzji spowodowanej naruszeniem zasad ogólnych.

 • Wszczęcie postępowania administracyjnego- inicjatywa wszczęcia postepowania administracyjnego, forma, treść podania, wady podania i ich sanowanie, zasadność odmowy jego wszczęcia.

 • Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania – pełnomocnictwo administracyjne, przekazywanie zgodnie z właściwością (warsztat pisania zawiadomień w oparciu o art. 65 i art. 66 KPA z uwzględnieniem klauzul informacyjnych RODO).

 2. Przesłanki i tryb wyłączenia organu i wyłączenia pracownika organu administracji publicznej.

 3. Pojęcie  strony postępowania administracyjnego, uczestnicy na prawach stron
  (organizacje społeczne, Prokurator RPO, RPD)- analiza interesu prawnego
  i faktycznego- warsztat pisanie postanowień o dopuszczeniu do udziału
  w postępowaniu i o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym.

 4. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa,
  w tym ustanowienie pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji. Skuteczność pełnomocnictwa, obowiązywanie, wygaszanie, odwołanie, przedstawiciel   w postępowaniu administracyjnym. Orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny.

 5. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania- warsztat- pisanie stanowiska organu administracji, na którego bezczynność
  lub przewlekłe postepowanie złożono ponaglenie.

 6. Doręczenia, w tym doręczenia elektroniczne- analiza przypadków.

 7. Wezwania (cel, treść, adresaci, forma i tryb)-.- warsztat-pisanie przykładowych wezwań, zlecenie udzielenia pomocy prawnej.

 8. Postępowanie dowodowe (katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia, zasada swobodnej oceny dowodów, rola organu administracji publicznej w postępowaniu dowodowym)- warsztat- sporządzenie przykładowych postanowień wydawanych w ramach postępowania dowodowego, sporządzenie przykładowego protokołu i adnotacji służbowej.

 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie.

 10. Zawieszenie postępowania (z urzędu i na wniosek)- warsztat- przygotowanie przykładowego postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego.

 11. Wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści, błędy praktyczne
  w konstruowaniu decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności,
  prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia)- warsztat przygotowanie wzoru decyzji administracyjnej.

 12. Postanowienia, zażalenie (forma, elementy składowe i tryb wydawania)- warsztat-przygotowanie wzoru przykładowego postanowienia.

 13. Umorzenie postępowania administracyjnego- warsztat- przygotowanie przykładowej decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

 14. Udostępnianie akt- warsztat- opracowanie postanowienia o odmowie udostepnienia akt postępowania.

 15. Postępowanie odwoławcze.

 16. Tryby nadzwyczajne.

 17. Wydawanie zaświadczeń (definicja zaświadczenia, treść, forma i  tryb).

 18. Zagadnienia z zakresu postępowań skargowych (tryb, terminy, odwołania)- warsztat- opracowanie przykładowej odpowiedzi na skargę i wniosek wniesione
  w postepowaniu nieprocesowym administracyjnym.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom organów administracji publicznej prowadzący postępowania administracyjne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • pracownicy zapoznają się z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w aspekcie teoretycznym i praktyki stosowania

Metody szkolenia: wykład z elementami pracy warsztatowej

Czas: 1 dzień szkoleniowy/ 8 godzin